Informace o zpracování osobních údajů

Zemědělské družstvo Mostek, IČ 001 31 351, se sídlem Sudličkova Lhota 3, 565 01 Mostek (dále jen „správce”) tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“) a s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „nařízení“), informuje své členy, jako subjekty údajů, o tom, že osobní údaje členů družstva v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, datum narození, bankovní spojení, telefonní číslo budou správcem zpracovávány pro účely výkonu práv a povinností vyplývajících ze vztahu člena družstva ke správci, dále pro účely plnění povinností vyplývajících správci z právních předpisů a v nezbytném rozsahu rovněž pro účely oprávněných zájmů správce. Právním základem pro zpracování osobních údajů členů družstva je tedy plnění právních povinností, které se na správce vztahují a rovněž skutečnost, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. Osobní údaje členů družstva budou zpracovávány po dobu trvání právního vztahu mezi členem družstva a správcem, případně po dobu, po kterou správci vyplývá z příslušných právních předpisů povinnost tyto údaje dále zpracovávat. Příjemci osobních údajů mohou být státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností správce stanovených příslušnými právními předpisy, či v rámci realizace oprávněných zájmů správce nebo členové družstva při plnění povinností správce dle příslušných ustanovení zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Členové družstva jsou oprávněni požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům a žádat jejich opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Členové družstva jsou oprávněni požadovat výmaz a popřípadě omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů. Členové družstva mají právo na přenositelnost údajů, jsou oprávněni vznést námitku proti zpracování a mají právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Správce touto cestou informuje rovněž členy družstva, s nimiž má správce uzavřeny pachtovní smlouvy, na základě nichž správce (jako pachtýř) užívá nemovitosti členů družstva (jako propachtovatelů). Osobní údaje propachtovatelů, jako subjektů údajů, v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, bankovní spojení budou správcem zpracovávány pro účely výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi propachtovatelem a správcem, dále pro účely plnění povinností vyplývajících správci z právních předpisů a v nezbytném rozsahu rovněž pro účely oprávněných zájmů správce. Právním základem pro zpracování osobních údajů propachtovatelů je tedy plnění právních povinností, které se na správce vztahují a rovněž skutečnost, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce a nezbytné k plnění smlouvy, tj. pachtovní smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Osobní údaje propachtovatelů budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi propachtovatelem a správcem, případně po dobu, po kterou správci vyplývá z příslušných právních předpisů povinnost tyto údaje dále zpracovávat. Příjemci osobních údajů mohou být státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností správce stanovených příslušnými právními předpisy, či v rámci realizace oprávněných zájmů správce. Propachtovatelé jsou oprávněni požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům a žádat jejich opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Propachtovatelé jsou oprávněni požadovat výmaz a popřípadě omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů. Propachtovatelé mají právo na přenositelnost údajů, jsou oprávněni vznést námitku proti zpracování a mají právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 


Informace pro zákazníky o zpracování osobních údajů

Společnost Zemědělské družstvo Mostek, IČ: 001 31 351, se sídlem Sudličkova Lhota 3, 565 01 Mostek , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. DrXXIV 1284 (dále jen „správce”) tímto z pozice správce osobních údajů informuje zákazníka, je-li fyzickou osobou, jako subjekt údajů, o tom, že osobní údaje, které budou správci v souvislosti se smlouvou zákazníkem poskytnuty, budou zpracovávány následovně:
 

Z důvodu plnění právních povinností správce budou zpracovávány tyto osobní údaje zákazníka:

Jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo, rozsah a předmět plnění, případně další povinné údaje dle příslušných právních předpisů
 

Tyto osobní údaje budou zpracovávány za účelem plnění povinností, které správci vyplývají z příslušných právních předpisů (např. v oblasti vedení účetnictví). Osobní údaje mohou být správcem předávány třetím stranám, zejména státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů správci povinnost osobní údaje předat. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností, které se vztahují na správce.

Z důvodu plnění smlouvy, jejíž sml. stranou je zákazník, budou zpracovávány tyto osobní údaje zákazníka:
 

Jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení
 

Tyto osobní údaje budou zpracovávány za účelem vyřízení objednávky zákazníka a za účelem uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících správci ze smlouvy. Osobní údaje zákazníků mohou být předávány smluvním partnerům správce, a to především přepravním společnostem z důvodu doručení zboží. Správce zpracovává po dobu trvání práv a povinností ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy, a to včetně práv souvisejících, např. z důvodu uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti za vady. Tyto osobní údaje budou zpracovávány rovněž z důvodu provedení potřebných opatření před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely jednání o uzavření smlouvy. Osobní údaje pro tyto účely budou zpracovávány do doby, než dojde k ukončení jednání o uzavření smlouvy.

Z důvodu oprávněných zájmů správce budou zpracovávány tyto osobní údaje zákazníka:
 

Jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, e-mailová adresa, telefonní číslo

Tyto osobní údaje budou zpracovávány za účelem možného oslovení zákazníka, s nímž byla uzavřena smlouva, prostřednictvím nabídky na dodávku zboží či služeb správce. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány pro tyto účely po dobu 5-ti let ode dne uzavření poslední smlouvy s tímto zákazníkem.
 

Správce informuje zákazníka o tom, že je-li zákazníkem právnická osoba, bude správce zpracovávat osobní údaje fyzické osoby jednající v konkrétních případech jménem této právnické osoby, a to z důvodů výše uvedených a v rozsahu jméno a příjmení, pracovní pozice, případně e-mailová adresa a telefonní číslo. Správce si dovoluje informovat zákazníka, že jeho výše uvedené osobní údaje mohou být jménem správce zpracovávány rovněž zpracovatelem jakožto subjektem odlišným od správce (např. v souvislosti s poskytováním technické podpory, poradenství, zabezpečení majetku správce apod.). Správce sdělí zákazníkovi na požádání totožnost zpracovatelů, jimž byly osobní údaje předány.

Zpracování získaných osobních údajů všech zákazníků správce probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „nařízení“).

Zákazník je oprávněn požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování, dále má zákazník právo na přenositelnost osobních údajů. Zákazník může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Zákazník může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou zákazníkovi zodpovězeny telefonicky na tel. č. 465 544 725 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese zdmostek@wo.cz.

V případě pochybností o dodržování povinností správce se může zákazník obrátit na správce na tel. č. 465 544 725 nebo e-mailové adrese zdmostek@wo.cz a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tímto byl zákazník seznámen se svými právy, která mu vyplývají ze zákona a nařízení a byl informován o tom, jaké osobní údaje, pro jaké účely a po jakou dobu budou správcem zpracovávány.

 


Informace pro smluvní partnery o zpracování osobních údajů

Společnost Zemědělské družstvo Mostek, IČ: 001 31 351, se sídlem Sudličkova Lhota 3, 565 01 Mostek, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. DrXXIV 1284 (dále jen „správce”) tímto z pozice správce osobních údajů informuje smluvního partnera, je-li fyzickou osobou, jako subjekt údajů, o tom, že osobní údaje, které budou správci v souvislosti se smlouvou smluvním partnerem poskytnuty, budou zpracovávány následovně:

Z důvodu plnění právních povinností správce budou zpracovávány tyto osobní údaje smluvního partnera:

Jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo, rozsah a předmět plnění, případně další povinné údaje dle příslušných právních předpisů

Tyto osobní údaje budou zpracovávány za účelem plnění povinností, které správci vyplývají z příslušných právních předpisů (např. v oblasti vedení účetnictví). Osobní údaje mohou být správcem předávány třetím stranám, zejména státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů správci povinnost osobní údaje předat. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností, které se vztahují na správce.

Z důvodu plnění smlouvy, jejíž sml. stranou je smluvní partner, budou zpracovávány tyto osobní údaje smluvního partnera:

Jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení

Tyto osobní údaje budou zpracovávány za účelem plnění smlouvy, tj. uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících správci ze smlouvy. Osobní údaje smluvních partnerů mohou být předávány jiným smluvním partnerům správce, např. přepravním společnostem z důvodu doručení zboží. Správce zpracovává po dobu trvání práv a povinností ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je smluvní partner, osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy, a to včetně práv souvisejících, např. z důvodu uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti za vady. Tyto osobní údaje budou zpracovávány rovněž z důvodu provedení potřebných opatření před uzavřením smlouvy na žádost potencionálního smluvního partnera. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely jednání o uzavření smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány do doby, než dojde k ukončení jednání o uzavření smlouvy.

Z důvodu oprávněných zájmů správce budou zpracovávány tyto osobní údaje smluvního partnera:

Jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, e-mailová adresa, telefonní číslo

Tyto osobní údaje budou zpracovávány za účelem možného oslovení smluvního partnera, s nímž již byla uzavřena smlouva, s nabídkou na uzavření nové smlouvy se správcem. Osobní údaje smluvního partnera budou zpracovávány pro tyto účely po dobu 5-ti let ode dne uzavření poslední smlouvy s tímto smluvním partnerem.

Správce informuje o tom, že je-li smluvním partnerem právnická osoba, bude zpracovávat osobní údaje fyzické osoby jednající v konkrétních případech jménem této právnické osoby, a to z důvodů výše uvedených a v rozsahu jméno a příjmení, pracovní pozice, případně e-mailová adresa a telefonní číslo.

Správce si dovoluje informovat smluvního partnera, že jeho výše uvedené osobní údaje mohou být jménem správce zpracovávány rovněž zpracovatelem jakožto subjektem odlišným od správce (např. v souvislosti s poskytováním technické podpory, poradenství, zabezpečení majetku správce apod.). Správce sdělí smluvnímu partnerovi na požádání totožnost zpracovatelů, jimž byly osobní údaje předány.

Zpracování získaných osobních údajů všech smluvních partnerů správce probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „nařízení“).

Smluvní partner je oprávněn požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování, dále má smluvní partner právo na přenositelnost osobních údajů. Smluvní partner může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Smluvní partner může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou smluvnímu partnerovi zodpovězeny telefonicky na tel. č. 465 544 725 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese zdmostek@wo.cz.

V případě pochybností o dodržování povinností správce se může smluvní partner obrátit na správce na tel. č. 465 544 725 nebo e-mailové adrese zdmostek@wo.cz a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tímto byl smluvní partner seznámen se svými právy, která mu vyplývají ze zákona a nařízení a byl informován o tom, jaké osobní údaje, pro jaké účely a po jakou dobu budou správcem zpracovávány.